#1sandra24 on 13.01.13 11:38


Zna li netko kakva su pitanja iz ispita tog predmeta?

#2bbcerin on 14.01.13 18:58


1. Ciljevi kvalitete
pod ciljem se podrazumijeva krajnja točka (očekivani, tj. planirani rezultat) prema kojoj su usmjerene organizacijske i individualne aktivnosti
ciljevi trebaju biti:
mjerljivi
realni (dostižni, ostvarivi)
opravdani
razumljivi
isplativi, tj. ekonomični
optimalni glede ukupnog rezultata
sveobuhvatni

mogu biti kratkoročni, srednjoročni i dugoročni
kratkoročni ciljevi – oni koji mogu biti ostvareni unutar godine dana
srednjoročni ciljevi – oni koji mogu biti ostvareni u intervalu od 1 do 5 godina
dugoročni ciljevi – oni koji mogu biti ostvareni u vremenu od 5 godina ili više (trajni i temelje se na načelu njezina kontinuiranog poboljšavanja, s krajnjim ciljem izrade proizvoda)


2. Konkurentska prednost
cilj svakog ozbiljnog poduzeća jest postići i održati konkurentsku prednost, a jedan od načina da kompanija to ostvari jest da zadovolji potrebe kupaca brže i bolje od konkurencije
pri tome, cilj ne bi trebao biti tek ispuniti očekivanja kupaca, već ih je potrebno i nadmašiti kako bi se u očima potrošača stvorio dojam kako konkurencija nije u stanju njihove potrebe zadovoljiti na bolji način – sustavi upravljanja kvalitetom zaduženi su za realizaciju tog cilja
u uvjetima globalne konkurencije na tržištu, poduzeća ne mogu postići konkurentsku prednost samo ponudom jeftinijih ili kvalitetnijih proizvoda, oni to moraju također učiniti prije konkurencije kako bi u što većoj mjeri iskoristili svoj povlašteni položaj koji ima ograničeno trajanje
jedna od ključnih metoda poboljšanja učinkovitosti, te skraćivanja životnog ciklusa razvoja novih proizvoda jest zasigurno dizajniranje poslovnih procesa
jedan od osnovnih zahtjeva izgradnje sustava za upravljanje kvalitetom jest da osnovni principi vezani za kvalitetu budu ugrađeni u svaki poslovni proces, bez obzira o kojoj razini poslovanja se radi – u svemu tomu glavnu ulogu igra menadžment koji je zadužen za moralnu i fizičku potrebu


3. Održivi razvoj
Održivi razvoj podrazumijeva razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnje generacije ali ne na račun generacija koje dolaze.

Pojam održivog razvoja dovodi se, najčešće, u vezu sa zaštitom životne sredine, planiranjem društvenog razvoja, ekološkim, ekonomskim i političkim pitanjima. Koncept održivog razvoja predstavlja novu razvojnu paradigmu, novu strategiju i filozofiju društvenog razvoja.
Komponente održivog razvoja
ekonomski ciljevi
ekološki ciljevi
socijalni ciljevi
3P: People, Profit, Planet...
Socijalni ciljevi
Interni (HRM):
edukacija
trening
sigurnost
zadržavanje radnika
zadovoljstvo poslom
Eksterni:
sponzoriranje
volonterski rad
ulaganja u društvo
uključivanje stakeholdera
Održivi razvoj je okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti.

On se oslanja na ambicioznu ideju prema kojoj razvoj ne smije ugrožavati budućnost dolazećih naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora i dugoročnim devastiranjem i zagađivanjem okoliša.

4. Osiguranje kvalitete
Prema normi ISO 9000 glasi: Os. Kv. Dio je sustava upravljanja kvalitetom fokusiran na stvaranje povjerenja u ispunjavanje osnovnih zahtjeva vezanih za kvalitetu. Osiguranje kvalitete označava planirane i sistematične aktivnosti implementirane u sustav kvalitete kako bi zahtjevi u pogledu kvalitete proizvoda i usluga bili ispunjeni.

Osiguranje kvalitete dio je sustava upravljanja kvalitetom fokusiran na stvaranje povjerenja u ispunjavanje osnovnih zahtjeva vezanih za kvalitetu.


5. Procesni pristup
u uvjetima globalne konkurencije na tržištu poduzeća mogu postići konkurentsku prednost samo ponudom jeftinijih i kvalitetnijih proizvoda i usluga, a za realizaciju tih ciljeva potrebni su efikasni i inovativni poslovni procesi
učinkovitost procesa mjeri se vremenom i troškovima potrebnim da bi se ulazne vrijednosti nekog procesa pretvorile u izlazni rezultat

ovisno o njihovoj složenosti, procesi se mogu podijeliti na manje dijelove – potprocese - npr. – proces razvoja proizvoda (istraživanje tržišta, planiranje, dizajn, razvoj, testiranje, dokumentacija) i proces nabave (naručivanje, pregovaranje, ugovaranje, zaprimanje, skladištenje, plaćanje)
općenito, procesi koji stvaraju vrijednost upravljani su potrebama vanjskih kupaca, dok su procesi podrške upravljani potrebama unutarnjih kupaca
promatranje poduzeća kroz njegove procese daje vjerodostojniju sliku poslovanja, dok hijerarhijska organizacija poslovanja i podjela na poslovne zadatke onemogućuju cjeloviti pregled poslovanja
dobro ustrojeni poslovni procesi ubrzavaju rad tvrtke, povećavaju unutarnji red, smanjuju troškove, podržavaju povećanje kvalitete proizvoda i povećavaju ukupno organizacijsko znanje
Tradicionalno i procesno poduzeće

Obilježja Tradicionalno poduzeće Procesno poduzeće

poslovni vidik poslovna funkcija poslovni proces
organ. jedinica odjel procesni timovi
radni zadaci, poslovi usko definirani fleksibilni, širokog opsega
fokus djelatnika nadređeni, rukovodioci kupci
naknada se temelji na provedbi aktivnosti postignutim rezultatima
uloga rukovodstva nadzor mentorstvo
ključna osoba direktor odjela vlasnik poslovnog poduzeća
poslovna kultura nadređenost, konflikti sudjelovanje, suradnja

6. Poslovni procesi
poslovni procesi mogu se opisati kao niz logički povezanih aktivnosti koje koriste resurse poduzeća, a čiji je krajnji cilj zadovoljenje potreba kupaca za proizvodima ili uslugama odgovarajuće cijene i kvalitete, u adekvatnom vremenskom roku, uz istodobno ostvarivanje neke vrijednosti
dobro ustrojeni poslovni procesi ubrzavaju rad tvrtke, povećavaju unutarnji red, smanjuju troškove, podržavaju povećanje kvalitete proizvoda i povećavaju ukupno organizacijsko znanje
reinženjering poslovnih procesa (Business Process Reengineering – BPR) – organizacijski koncept koji je nastao 90-ih godina 20. stoljeća kao odgovor gospodarstava razvijenih zemalja Europe i SAD-a na snažnu konkurenciju japanskih tvrtki, koje su do tada već preuzele znatan dio globalnog tržišta

7. Proces kontrole kvalitete
Kvaliteta proizvoda dugo je bila definirana kao podudarnost značajki proizvoda i usluga sa specifikacijama kvalitete definiranima u ugovoru ili u tehničkoj dokumentaciji.
Vanjska i unutarnja kontrola kvalitete.
Kontrola kvalitete dio je sustava upravljanja kvalitetom fokusirana na ispunjavanje osnovnih zahtijeva vezanih za kvalitetu.
Kontrola se vrši tijekom ili nakon faze proizvodnje.

temeljni alat procesa kontrole kvalitete predstavljaju kontrolne karte
proces kontrole je nalik povratnoj vezi
budući da proces kontrole kvalitete ne predstavlja jednostavan zadatak, potrebno je razviti detaljan plan kontrole, pri čemu je barem kvantitivan naglasak na automatiziranoj kontroli
kontrola kvalitete, obuhvaća tehnike i aktivnosti opažanja koje se koriste kako bi se zadovoljili zahtjevi za kvalitetom


8. CRM
Upravljanje odnosima s klijentima, engleski Customer (Client) relationship management, skraćeno CRM, je poslovna strategija koja se temelji na na filozofiji „kupac je kralj“ tj. kupca stavlja na središnje mjesto. Ta je filozofija razvojem informatike u proteklih dvadesetak godina doživjela promjenu. Danas se kaže da je kupac suvremeni diktator kojemu tvrtka stalno prilagođava svoje poslovanje sbog sve veće dostupnosti informacija, sve jaće konkurencije na tržištu te rastuće pregovaračke moći klijenata u prodajnom procesu. Najvažnija zadaća poduzeća je zadovoljavanje potreba klijenata tj. kupaca što u konačnici znači i njihovu dugoročnu vrijednost poduzeću. Visoki prihodi i dobit mogući su jedino ako su potrebe klijenata zadovoljene. CRM je skup alata za upravljanje poslovanja i odnosima sa klijentima. Omogućava praćenje rada sa klijentima, pisanje ponuda, ugovora ili narudžbi. Korištenje CRM-a omogućava vam jednostavnije praćenje rada svih djelatnika, a ubrzava rad sa klijentima. Najveća prednost se odnosi na potpunu povezanost klijenta sa svim procesima koji se vodi - od praćenja narudžbi, ponuda, ugovora, upisivanje notesa, događanja ili upisivanje radnih zadataka.
Postoje jednostavni CRM informacijski sustavi koji imaju vrlo ograničen broj funkcija te su relativno jeftini i namijenjeni malim poduzećima. Mnogo složeniji CRM informacijski sustavi namijenjeni su velikim poduzećima i njihov razvoj i implementacija može stajati čak i više od 100 milijuna $.

CRM tehnološko rješenje sastoji se od tri glavna dijela:
• operativnog (Operativni CRM zadužen je za svakodnevnu komunikaciju s klijentom. Prikuplja, skladišti, izvlači, obrađuje, interpretira i izvješčuje o podacima o klijentim)

• analitičkog (Kroz analizu podataka traži se veza između pojedinih podataka, analiziraju se trendov . Izvori podataka za analitički CRM su kolaborativni CRM, operacijski CRM, ERP, SCM itd.)

• kolaborativnog (Kolaborativni CRM u osnovi predstavlja sučelje operativnog i analitičkog CRM-a)

9. Poslovna izvrsnost (Business Excellence)
Poslovnu izvrsnost, ili samo izvrsnost, češće tumačimo kao izuzetno dobro upravljanje organizacijom uz istovremeno trajnije postizanje vrhunskih rezultata. Izvrsnost, najopćenitije rečeno, znači da ono što danas radimo dobro, sutra moramo raditi još bolje i mudrije, mudrije od konkurencije kako bismo potpuno zadovoljili sve interesne skupine. Za tvrtku bi izvrsnost trebala značiti jasnu predanost lidera i menadžera za neprekidno poboljšanje barem svih ključnih procesa, kreativnosti i inovativnosti, uvjeta rada, timskog rada, motiviranosti i, konačno, opće organizacijske kulture. Na razini zaposlenika izvrsnost započinje njihovim opredjeljenjem za dobar rad u prvom pokušaju, spremnost za preuzimanje odgovornosti, neprekidno učenje, poboljšanje i jednostavnost u svemu što rade.
Teško je danas očekivati da tvrtka može trajnije isporučivati kvalitetne proizvode ako nije primijenila barem norme ISO 9001, ISO 14 001 odnosno neki od modela poslovne izvrsnosti za postupno uvođenje upravljanja cjelovitom kvalitetom (Total Quality Management-TQM).
Sustavnost u približavanju cjelovitoj kvaliteti postižemo upornom i dugogodišnjom primjenom nekog od priznatih modela izvrsnosti. U Europi je najčešće u primjeni model izvrsnosti Europske zaklade za upravljanje kvalitetom (European Foundation for Quality Management - EFQM EM,http://www.efqm.org/).

TRI NAJČEŠĆA MODELA P.I. U UPOTREBI
U području poslovne izvrsnosti postoje vrlo prestižni i dokazani modeli. To su:
Model izvrsnosti Europske zaklade za upravljanje kvalitetom - EFQM EM, http://www.efqm.org/
Američka nacionalna nagrada za kvalitetu (MBNQA).
Demingova nagrada (Deming Prize) u Japanu.
Uz gore navedene tri i norma ISO 9004:2000 (zajedno s normom ISO 9001:2000) ima svrhu usmjeravanja i podrške povećanju poslovne izvrsnosti. Dobro ju je proučiti, no ni nju (kao noviju verziju), a ni prijašnju reviziju norme ISO 9004 organizacije ne primjenjuju suviše.


10. Sažetak koncepta pristupnog rada
Sažetak je cijeli rad ukratko prepričan.
Sažetak služi tome da čitatelj može odlučiti želi li čitati taj rad ili ne, treba li pročitati samo neka poglavlja ili cijeli rad.
To znači da u sažetku moraju biti sve bitne poruke, informacije i zaključci.
U sažetku ne može biti govora o nečemu što nije već objašnjeno u drugim poglavljima.
Sažetak mora biti cjelovit, mora se sve što piše moći razumjeti bez čitanja ostatka dokumenta, dakle sažetak se ne može pozivati na nešto što je rečeno u nekom poglavlju.
Koncept označava opsežnu kompilaciju ciljeva, strategija i mjera za provođenje većega i stoga strateški planiranoga projekta. Sadrži potrebne informacije i opravdanja, te često i analizu omjera rizika i prilike, te vremenski i akcijski plan te planiranje resursa (vrijeme, novac, materijal, osoblje).

11. Karakteristike kvalitete
karakteristike kvalitete možemo podijeliti u dvije skupine:
proizvodne – mehanička svojstva, električna svojstva, dužne mjere, geometrijski oblik, površinska obrada, mehaničke karakteristike sastava, električne karakteristike sastava
uporabne – funkcionalnost, pouzdanost, izgled

kod ocjenjivanja kakvoće vrednujemo prvenstveno one karakteristike koje utječu na kakvoću proizvoda i određuju njezinu razinu
kako apsolutna kvaliteta ne postoji, možemo govoriti samo o određenoj razini kakvoće, što znači da je kvaliteta relativna kategorija
vrijednosni izraz za razinu kakvoće dobit ćemo usporedbom svojstava određenog porizvoda koje smo uzeli za osnovu

tri karakteristike kvalitete koje utječu na potrošačev odabir:
neizrečene karakteristike (pretpostavljena kvaliteta)
izrečene karakteristike
neizrečene karakteristike (atraktivna kvaliteta)


12. Projekt
Projekt je vremenski određena aktivnost s ciljem da se proizvede jedinstven proizvod, usluga ili rezultat.
Za razliku od operacija, koje su neprekidne i mogu se ponavljati, projekti su vremenski ograničeni i jedinstveni. Projekti se poduzimaju na svim razinama organizacije i mogu uključivati od jedne osobe do više tisuća osoba u nekoliko različitih timova.
Primjeri projekta su:
Razvoj novog proizvoda ili usluge
Reorganizacija strukture, kadrova ili stila organizacije
Projektiranje vozila, građevine, i dr.
Izgradnja novog pogona
Primjena novog poslovnog procesa.

13. Ciljevi MLJP
POSLOVNI i EKONOMSKI CILJEVI:
• porast proizvodnosti i profitabilnosti;
• snižavanje ukupnih troškova;
• osiguranje konkurentske sposobnosti;
• porast ukupne organizacijske uspješnosti (efikasnost, efektivnost i
fleksibilnost).
SOCIJALNI CILJEVI:
• zadovoljavanje potreba, očekivanja i interesa zaposlenih;
• upotreba i razvoj individualnih mogućnosti;
• osiguranje sposobnosti stalne zapošljivosti;
• podizanje kvalitete radnog života.
CILJEVI FLEKSIBILNOSTI I PROMJENA:
• stvaranje i održavanje fleksibilnog i adaptabilnog potencijala zaposlenih;
• smanjivanje otpora promjenama te njihovo prihvaćanje kao način života i rada;
• povećanje osjetljivosti ljudskih potencijala organizacije na kvantitativne.
14. Načela reinženjeringa
TEMELJNI – znači promjena odgovora na pitanja tko smo mi, zašto radimo to što
radimo i zašto radimo na način na koji radimo
RADIKALAN – znači počevši od korijena, redizajniramo postojeću strukturu i
organizacijske procedure, te izmišljamo potpuno nove puteve za ostvarenje posla, u
procesu preustroja odbacujemo sve postojeće načine rada i stvaramo nove
DRAMATIČAN – želi se naglasiti da se u reinženjeringu poslovnih procesa ne
možemo zadovoljiti nekim sitnim i malim poboljšanjima (nekim sitnim postocima
poboljšanja od 10%), već nam reinženjering treba za dramatične i temeljite promjene
PROCESI – poslovni proces se definira kao skup aktivnosti koji uzima jedan ili više
vrsta inputa i stvara output koji je od neke vrijednosti kupcu, pod reinženjeringom se
smatra redizajn poslovnog procesa.

15. Proces kontrole kvalitete
Ocjenjuju se stvarne performanse, uspoređuju se stvarne performanse s ciljanim i djeluje ukoliko postoji razlika. ILI Izbor predmeta kvalitete, definiranje mjere, odabir standarda djelovanja, mjerenje stvarnog djelovanja, usporedba sa standardom i djelovanje prema razlici. (str 54.)
ELEMENTI UPRAVLJANJA KVALITETOM
1)Usredotočenje na potrebe kupaca koje obuhvaćaju prednosti,slabosti, prilike i prijetnje (SWOT). Ako postoji značajna razlika onda se moraju odrediti specifični ciljevi i djelovanja, tzv. analiza jaza. Usredotočenost na potrebe kupaca može stvoriti jedinstvenu konkurentsku prednost.
2) Upravljanje višeg menadžmenta da bi se razvili ciljevi kvalitete i strategije.
3) Provođenje strategija u godišnje poslovne planove.
4)Djelovanje linijskih odjela umjesto oslanjanja na Odjel za kvalitetu
.Podjela vanjske kontrole kvalitete.
Dva su osnovna oblika: Neizravna(pasivna) i izravna (aktivna).
Neizravna – ogleda se u rastu ili padu konkurentnosti odnosno povećanju ili gubitku tržišta. Tko ne poštuje kvalitetu biva nemilosrdno kažnjen. Ispravljanje pogrešaka je dugotrajno, traži puno truda i ulaganja.
Izravna- Uvijek svjesno nametnuti propisi i zakoni kojima društvo određuje minimalnu potrebnu kvalitetu i istodobno stvara vlastitu zaštitu od nekvalitetne. Tu spadaju stalne informacije od korisnika i korisnicima, norme i zakonski propisi koji se odnose na proizvod, proizvodnju i organizaciju tvrtke, zahtjevi za podizanjem kvalitete, zahtjevi za nadoknadom štete korisniku,..

16. Elementi upravljanja kvalitetom
temeljni elementi upravljanja kvalitetom:
usredotočenje na potrebe kupaca koje obuhvaća prednosti, slabosti, prilike i prijetnje – SWOT analizu – moraju se odrediti specifični ciljevi i djelovanja, što se naziva „analiza jaza“
upravljanje višeg menadžmenta da bi se razvili ciljevi kvalitete i strategije
provođenje strategija u godišnje poslovne planove
djelovanje linijskih odjela umjesto oslanjanja na odjel za kvalitetu

Fayol je predlagao da se elementi upravljanja sastoje od pet funkcija:
planiranje
organiziranje
naređivanje
koordiniranje
kontrola
primijenjeni na kvalitetu,

elementi upravljačkog ciklusa obuhvaćaju:
politiku cijena
ciljeve kvalitete
razvijanje ciljeva
planove za zadovoljavanje ciljeva
organizacijsku strukturu
izvore
povratnu informaciju o mjerenju
kritičku analizu napredovanja
nagrađivanje temeljeno na ispunjavanju funkcije u odnosu na ciljeve
podučavanjeupravljanje kvalitetom predstavlja vrh piramide u priči o kvaliteti – dva su razloga za to:
upravljanje kvalitetom nadograđuje se na osiguranje i kontrolu kvalitete
upravljanje kvalitetom zauzima važno mjesto u strateškom planiranju, tj. ono počiva na strateškim odlukama koje donosi sama uprava kompanije


17. Podjela vanjske kontrole
Podjela vanjske kontrole.
misija – sigurna i pouzdana opskrba kupaca električnom energijom uz minimalne troškove
vizija – cjelovita korporacija koja postaje regionalni tržnišni igrač, hrvatski energetsnki cluster – skupina povezanih djelatnosti, uz koncept multiutility pristupa, jedan od glavnih pokretača boljitka hrvatskog gospodarstva

nakon definiranja misije i vizije prelazi se na postavljanje ključnih poslovnih ciljeva kroz koje će se oni nastojati ostvariti

18. Načela kontrole kvalitete
kod identificiranja predmeta kontrole kvalitete primjenjuje se nekoliko načela:
predmeti kontrole kvalitete trebaju biti usmjereni na kupca; jednako su važni vanjski kupci koji utječu na prihod od prodaje i unutarnji kupci koji utječu na unutarnje troškove
predmeti kontrole kvalitete trebaju biti dovoljno uključivi da bi vrednovali postojeće organizacijsko ispunjavanje funkcije i trebaju omogućiti rano upozorenje na potencijalne probleme
predmeti kontrole kvalitete trebaju prepoznati obje komponente definicije kvalitete, tj. oslobođenost od nepotpunosti i svojstva proizvoda
predmete kontrole kvalitete moraju razmatrati oni koji će biti mjereni kao punovaljani, prikladni i lakorazumljivi kad se pretvore u brojke


19. Poslovni i ekonomski ciljevi MLJP
porast proizvodnosti i profitabilnosti;
• snižavanje ukupnih troškova;
• osiguranje konkurentske sposobnosti;
• porast ukupne organizacijske uspješnosti (efikasnost, efektivnost i
fleksibilnost).

20. Implementacija strategije kvalitete
Impl.str. je sustavan proces kojim org.postavlja svoje dugoročne ciljeve vezane za kvalitetu te ih nakon toga integrira na ravnopravnoj osnovi s ostalim financijskim, kadrovskim, marketinškim i istraživačko- razvojnim ciljevima u jedan jedinstven poslovni plan. Plan se zatim implementira u cijeloj organizaciji.

21. Kontroling kao funkcija menadžmenta.
Kontroling je funkcija i podsustav menedžmenta koji pridonosi efikasnosti i
efektivnosti u radu menedžmenta, čime se povećava sposobnost prilagođavanja
poduzeća unutarnjim i vanjskim promjenama, povećava vitalnost poduzeća i njegova
tržišna akceptabilnost.” Kontroling je stručna podrška menadžmentu, moderan koncept upravaljanja poduzećem, a u praksi dokazano načelo rješavanja problema prilagođavanja i koordinacije. Menadžment i kontroling imaju iste ciljeve – koristiti i graditi buduće potencijale uspjeha, no putevi ostvarenja cilja se razlikuju.

22. Kvaliteta,
pojam kvaliteta koristi se na različite načine; ne postoji njezina jasna definicija:
a) s gledišta potrošača – kvaliteta se često povezuje s vrijednošću, korisnošću ili čak cijenom
b) s gledišta proizvođača – povezuje se s oblikovanjem i izradom proizvoda, da bi se zadovoljile potrebe potrošača

Opća definicija kvalitete (kakvoće)

– kvaliteta je mjera ili pokazatelj obujma odnosno iznosa uporabne vrijednosti nekog proizvoda ili usluge za zadovoljenje točno određene potrebe na određenom mjestu i u određenom trenutku, tj. onda kad se taj proizvod i ta usluga u društvenom procesu razmjene potvrđuju kao roba
– kvaliteta (kakvoća) proizvoda apsolutna je pretpostavka njegova društvenog priznavanja i transformacije u robu, pa time istodobno i uvjet za život i rad bilo kojeg proizvođača i njegova pojavljivanja na tržištu

Službena definica kvalitete (kakvoće)

- prema normi HRN EN ISO 8402 definicija kvalitete glasi: kvaliteta (kakvoća) je ukupnost svojstava stanovitog entiteta koja ga čine sposobnim zadovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe
- službena definicija izravno proistječe iz opće definicije kvalitete jer „ukupnost svojstava nekog entiteta koja ga čine sposobnim zadovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe“ i ne govori ni o čemu drugome već o uporabnoj vrijednosti proizvoda
- nakon druge velike revizije 2000. godine, službena definicija kvalitete dana je normom ISO 9000:2000 i glasi: kvaliteta je stupanj do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahtjeve; da bi definicija bila jasna, dane su dvije napomene:
a) prva napomena – pojam „kvaliteta“ može se koristiti s atributimaa kao što su nedovoljna, dobra ili izvrsna
b) druga napomena – „svojstven“ znači postojanje u nečemu, posebno kao stalna karakteristika

- kvaliteta je općenito definirana kao „zadovoljavanje ili nadmašivanje potreba potrošača“ – to znači da je proizvod prikladan da bi ga potrošači koristili
- zadovoljstvo potrošača je relativan pojam koji se razlikuje od potrošača do potrošača, npr. dok jedan potrošač može smatrati Fordov automobil savršeno zadovoljavajućim, drugi možda neće – svaka osoba definira kvalitetu u odnosu na svoje potrebe


23. Potpuno upravljanje
TQM (Total Quality Managment) – potpuno upravljanje kontrolom
TQM podrazumijeva potpuno ovladavanje problematikom kvalitete za svakoga tko se na bilo koji način bavi proizvodnjom i/ ili plasiranjem proizvoda i davanjem usluga
TQM-om se bave doslovno svi, ili kako se uobičajeno kaže „od portira do direktora“


24. Znacajke kvalitete
značajke kvalitete možemo ih svrstati u tri osnovne skupine:
a) značajke koje određuju funkcionalnost proizvoda
b) značajke koje određuju pouzdanost i trajnost proizvoda
c) značajke koje čine hedonistički dodatak proizvodu

25. Kreativnost
Kreativnost je mentalni proces koji uključuju stvaranje novih ideja, pojmova, ili rješenja problema, ili novih poveznica između postojećih ideja ili pojmova.
Sa znanstvenog pogleda, smatra se kako proizvodi kreativnih misli (ponekad zvanih divergentnim mislima) sadrže originalnost i primjerenost. Alternativno i svakodnevno mišljenje pojma kreativnosti jest jednostavno – stvaranje nečeg novog.
Iako intuitivno smatrana jednostavnim fenomenom, zapravo je veoma složena. Proučavana je, među ostalima, od strane bihevioralne psihologije, socijalne psihologije, psihometrije, kognitivne znanosti, umjetne inteligencije, filozofije, povijesti, ekonomije, gospodarstva i poslodavstva. Istraživanja su pokrivala svakodnevnu kreativnost, izmimnu kreativnost, pa čak i umjetnu kreativnost. Ne nalik većini fenomena u znanosti, ne postoji jedinstveno i autoritativno gledište ili definicija kreativnosti. Ne nalik većini fenomena u psihologiji, ne postoji standardizirana tehnika mjerenja kreativnosti..
Iako obično povezivana s umjetnošću i književnošću, jednistven je dio inovativnosti i izuma te važan dio poslova poput poslodavstva, ekonomije, građevinarstva, industrijskog dizajna, znanosti i inžinjerstva..


26. BDP
Bruto domaći proizvod (BDP, Gross domestic product, GDP) je makroekonomski indikator koji pokazuje vrijednost finalnih dobara i usluga proizvedenih u zemlji tijekom dane godine, izraženo u novčanim jedinicama.
BDP se izražava kao tijek proizvodnje (BDP = C + I + G + X, gdje je C = osobna potrošnja, I = investicije, G = državna potrošnja i X = razlika izvoza i uvoza) ili kao tijek prihoda odn. troškova (BDP = w + i + R + Pf + Dp + T, gdje je w = najamnine, i = kamate, R = renta, Pf = Profit, Dp = Amortizacija, T = indirektni porezi)
Neovisno o primijenjenom pristupu uvijek se dobije isti BDP.
BDP ne obuhvaća vrijednost intermedijarnih dobara (dobra koja se koriste kao sirovine ili poluproizvodi za proizvodnju drugih dobara) kao ni transferna plaćanja (npr. socijalna pomoć).
Bruto nacionalni proizvod (BNP, engleski Gross national product, GNP) razlikuje se od BDP-a po tome što uzima u obzir vrijednost finalnih dobara i usluga koje su proizveli svi državljani neke države, bez obzira na mjesto stvaranja tih dobara i usluga. Danas se koristi manje od bruto domaćeg proizvoda.

27. Difuzija
Difuzija informacijske tehnologije. Prodiruća inkorporadcija informacijske tehnologije i
dalje će proizvoditi značajne dobitke u efikasnosti u ekonomiji SAD-a. Jednaki dobitci bit će
ostvareni – iako u različitim stupnjevima – u brojnim drugim državama kako integracija ovih
tehnologija bude napredovala. No prihvaćanje IT i njenih dobrobiti neće biti automatsko zbog
toga što mnoge države neće uspjeti zadovoljiti uvijete nužne za djelotvorno korištenje IT –
visoki stupanj obrazovanja, adekvatna infrastruktura i odgovarajuće regulatorne politike.

28. Strateško planiranje kvalitete i upravljanje ogranizacijom
strateško planiranje – sustavni pristup definiranju dugoročnih ciljeva kompanije kao i sredstva za ostvarivanje tih ciljeva
implementacija strategije – sustavni proces kojim organizacija postavlja svoje dugoročne ciljeve vezane za kvalitetu, te ih nakon toga integrira na ravnopravnoj osnovi s ostalim financijskim, kadrovskim, marketinškim i istraživačko-razvojnim ciljevima u jedan jedinstveni poslovni plan#3bbcerin on 14.01.13 19:00


evo to su pitanja sa prošlih rokova neka su i sa prvog kolokvija ove godine u Osijeku,

#4sandra24 on 14.01.13 19:20


puno hvala Smile !!!

#5bbcerin on 05.02.13 15:51


može netko napisati pitanja koja su bila na ispitu u Osijeku 28.01
hvala
hvala

#6bbcerin on 03.03.13 19:46


varaždin 23.02. 2013

1.Razlika između klasičnog i TQM upravljana kvalitetom,
2.Biometrijska zaštita podataka
3.kvalitata s gledišta proizvođača
4. Uloga vrhunskog mendžmenta - vodstvo za kvalitetu
5.nešto vezano uz strategije implementacije kvalitete

13.02.2013
1. audit sustava kvalitete
2. 3. koraka implementacije TQM
3. tradicionalni vs TQM
4. Sustavni model izgradnje integriranog sustava upravljanja kvalitetom
5. kanaban

29.01.2013
1.Hijerarhija procesa kontrole kvalitete
2. učinak zamjene
3. podjela vanjske kontrole
4. osiguranje kvalitete
5. samoprocjena kao temelj poslovne izvrsnosti

Evo pa javite koja su pitanja bila u Osijeku 28.02.2013

#7bbcerin on 03.03.13 19:47


ili već kad je bio ispit u Osijeku

#8Sponsored content