#1dijana90 on 23.02.13 11:24

avatar
Sve vezano uz ovaj kolegij

#2dijana90 on 23.02.13 11:25

avatar
» Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Josip Mesarić
doc.dr.sc. Ivo Mijoč
» Izvođači nastave: prof.dr.sc./doc.dr.sc. Ivo Mijoč

Klikni OVDJE

#3kraljica on 25.02.13 13:55

avatar
Meni je kolegij bio ok, preporučam predavanja...ako se dobro sjećam većina je imala dobre ocjene bez nekog većeg napora

#4dijana90 on 25.02.13 16:01

avatar
Ima predrok, predavanja nisu obavezna. Izvanredni studenti moraju napisati seminar ako žele izaći na predrok.

#5ana90 on 05.03.13 13:48


zna netko kada treba donjet dispoziciju na uvid? hvala

#6ana90 on 10.03.13 10:38


ak netko moze nek stavi biljeske s predavanja hvala

#7red inch on 10.03.13 11:30


Odakle učit to? S prezentacija sa njihove stranice ili one neke knjige koju je mioč spominjao?

#8ana90 on 10.03.13 15:55


predavanja, knjiga - ona poglavlja koja su obradena...

#9šarapova on 11.04.13 21:55

avatar
Klikni OVDJE

Bila su pitanja iz skripte od 31 stranice. Ima ih sada na SkyDrive. Dvije datoteke, ukupno 31 str. Bilo je dosta podjela i to uglavnom iz raznih analitičkih knjigovodstava.

#10šarapova on 11.04.13 22:17

avatar
Datoteka: Ogledni primjerak pismenog ispita

Klikni OVDJE

1. c
2. b
3. c
4. b
5. a
6. b, g
7. a, c, d
8. d
9. obračun plaće - analitičko troškova osoblja, evidencija trgovačke robe - analitičko zaliha
11. b
12. c, e
13. dnevnik, analitičke knjige i pomoćne bilješke (valjda)
14. c
15. d

Pomozite da nađemo sve odgovore

#11Tiak on 14.04.13 3:51


Guest
A grupa

1.Bilanca je.....
2. Poslovne knjige koje se koriste u računovodstvu (3)
3. 5 grupa isprava koje se koriste u analitičkom knjigovodstvu potraživanja
4. Nabroji temeljna financijska izvješća (5)
5. Definiraj računovodstvene politike
6. Prihodovni proces( 5 točnih odgovora)
7. Neto dobit/prihod je koji omjer (rentabilnost)
8.Pridruži pojmove
Koncept troška nabave
koncept tekućeg troška proizvodnje
Koncept fer vrijednosti
Koncept tržišne vrijednosti
9.knjigovodstvo nastoji odgovoriti na koja 3 problema.
10. Prema kojim načelima je ustrojen kontni plan (3)
11. Pridruži pojmove:
Nematerijalna imovina franšiže,licencije,koncesije
Materijalna imovina nasadi i osnovno stado
Financijska imovina zajmovi u povezanim poduzećima
Potraživanja potraživanja po osnovi prodaje na kredit
12. Procjenjivanje imovine u uvjetima visoke inflacije je: (revalorizacija)
13. Po kojoj metodi su obračunate zalihe (PPC)
14. Koliki je iznos amortizacije nakon 3 godine ako je nabavna vrijednost 100.000 kn a vijek trajanja 4 godine.?
15. Struktura kapitala (5 nabrajanja)

#12upfes on 16.04.13 11:23


Guest
razlika između obrta i poduzeca,glavna knjiga,podjela analitickog knjigovodstva,analitičko knjigovodstvo plaća,

razlike obrt-poduzeće; definicija glavne knjige; amortizacija na 8 godina, nabavna cijena je 120.000, koliki je iznos amortizacije na kraju 2. godine; navesti 5 isprava an. knjigovodstva plaća; nabrojati 5 analitičkih knjigovodstava; koja metoda obračuna zaliha (fifo je bio tocan odgovor); povezati materijalna/nematerijalna/financijska imovina/potraživanja. to je sve čega se sjećam

#13upfes on 16.04.13 11:32


Guest
ima dva pitanja na zaokruzivanje gdje je revalorizacija tocan odgovor, nabrojat pomoćne knjige, mislim da se trazilo ili poslovne prihode za nabrojat ili rashode, mislim da je bilo od čega se sastoji temeljni kapital.

#14aloha5 on 16.04.13 11:34


Guest
LIFO je bio točan odgovor, a ne FIFO

#15derr6on on 16.04.13 15:57


Guest
Neki odgovori na A grupu: 1.Bilanca predstavlja statički izvještaj i sustavan pregled imovine,kapitala i obveza na određeni dan; 2.Dnevnik,glavna knjiga,pomoćne knjige?; 4.Bilanca,račun dobiti i gubitka,izvještaji o novčanim tijekovima,izvještaji o promjenama glavnice/kapitala,računovodstvene politike i bilješke uz financijska izvješća; 5.Rač.poitike su najmoćnije oružje provedbe strategije poduzeća.Predstavljaju dio ukupne poslovne politike poduzeća,odnosno posebno odabrana načela i rač.postupke koji će se primjenjivati u vođenju posl.knjiga,obračuna i sastavljanju fin.izvještaja,te njihovom prikazivanju i objavljivanju; 8.Koncept troška nabave=za početno mjerenje kupljenje imovine, koncept tekućeg troška proizvodnje=za imovinu izrađenu u vlastitoj izvedbi, koncept fer vrijednosti=za sredstvo pribavljeno u razmjeni za slično sredstvo, koncept trž.vrijednosti=za besplatno preuzetu imovinu; 10.Bilančno,funkcijsko i kombinirano načelo.

Mislim da je 9. a) kada priznati poslovni događaj , b) po kojoj vrijednosti priznati poslovni događaj i c) kako razvrstati poslovni događaj. , 14. stopa amort. je 25 %, pa je iznos nakon 3. godine 75000kn, 15. struktura kapitala : 1. temeljni kapital, 2. rezerve (pričuve), 3. zadržana dobit, 4. preneseni gubitak, 5. tekuća dobit/gubitak i 6. rezerviranja(garancije, servis).

#16?up on 13.05.13 12:15


Guest
A grupa

1.Bilanca - predstavlja statički izvještaj i sustavan pregled ukupne imovine,kapitala i obveza poduzeća na točno određeni dan. Pomoću bilanca nastoje se ostvariti načelo bilančne ravnoteže koja glasi A=P i P=A (uvijek).
Bilanca se sastoji od dva dijela:
1. lijeve strane koja uvijek duguje-AKTIVA
2. desne strane koja uvijek potražuje-PASIVA
Unutar AKTIVE prikazuje se ukupna imovina poduzeća
Unutar PASIVE uvijek se prikazuju obveze i kapital

2. Poslovne knjige koje se koriste u računovodstvu (3)
1. dnevnik
2. glavna knjiga
3. pomoćne knjige

3. 5 grupa isprava koje se koriste u analitičkom knjigovodstvu potraživanja
1. potraživanja od kupaca za DI
2. potraživanja od kupaca za proizvode i usluge
3. potraživanja od povezanih i nepovezanih društava
4. potraživanja u zemlji i inozemstvu
5. potraživanja od državnih tijela

4. Nabroji temeljna financijska izvješća (5)
1. BILANCA
2. RAČUN DOBITI I GUBITKA
3. IZVJEŠTAJI O NOVČANIM TIJEKOVIMA
4. IZVJEŠTAJI O PROMJENI GLAVNICE/KAPITALA
5. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVEŠĆA

5.Definiraj računovodstvene politike - predstavljaju dio ukupne poslovne politike poduzeća odnosno posebno odabrana načela i računovodstvene postupke koji će se primjenjivati u vođenju poslovnih knjiga, obračuna i sastavljanju financijskih izvješća te njihovom prikazivanju i objavljivanju. Temelje se na MRS,MSFI i HSFI. Često mijenjanje dovodi do nedosljednosti i neusklađenosti prikazivanja.

6. Prihodovni proces( 5 točnih odgovora) zaokruživanje

7. Neto dobit/prihod je koji omjer (rentabilnost)

8.Pridruži pojmove
Koncept troška nabave
koncept tekućeg troška proizvodnje
Koncept fer vrijednosti
Koncept tržišne vrijednosti

9.knjigovodstvo nastoji odgovoriti na koja 3 problema.
Problem nastanka
Problem mjerenja
Problem razvrstavanja

10. Prema kojim načelima je ustrojen kontni plan (3) funkcijsko, bilančno,kombinirano


11. Pridruži pojmove:
Nematerijalna imovina franšiže,licencije,koncesije
Materijalna imovina nasadi i osnovno stado
Financijska imovina zajmovi u povezanim poduzećima
Potraživanja potraživanja po osnovi prodaje na kredit

12. Procjenjivanje imovine u uvjetima visoke inflacije je: (revalorizacija)

13. Po kojoj metodi su obračunate zalihe (PPC) zadano je tablicom

14. Koliki je iznos amortizacije nakon 3 godine ako je nabavna vrijednost 100.000 kn a vijek trajanja 4 godine.?
Stopa amortizacije - 100/4= 25%
25%*100 000 = 25 000 za svaku godinu
Nakon 3 godine iznos je 75 000

15. Struktura kapitala (5 nabrajanja)
• Temeljni kapital
• Zadržana dobit
• Pričuve
• Preneseni gubitak
• Tekuća dobit

#17?upo on 13.05.13 12:19


Guest
RAZLIKE OBRT-PODUZEĆE:
- Poslovne knjige poduzeća su dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige; a obrtnika knjiga primitaka i izdataka, knjiga ulaznih i knjiga izlaznih računa, knjiga dugotrajne imovine, i pomoćne knjige
- Obrtnik ostvaruje dohodak (razlika između primitaka i izdataka), a poduzeća dobit (razlika između prihoda i rashoda)
- Poduzeće – dvojno knjigovodstvo, obrt – načelo blagajne
- Obrt ne mora ustrojavati odjel računovodstva, poduzeće mora
- Obrtnici plaćaju PDV po naplati (realizaciji računa), PDV se poduzećima priznaje po izdavanju računa

GLAVNA KNJIGA - je sustav knjigovodstvenih računa ili konta za pojedinačne vrste i podvrste imovine,obveza i kapitala te prihoda i rashoda,na koje se knjiže njihova stanja i promjene. Zbog mnoštva različitih konta poduzeće formira zbrojnu glavnu knjigu s tzv. sintetičkim kontima. U toj glavnoj knjizi knjiži se promet analitičkih konta.

Amortizacija na 8 god., nabavna cijena je 120.000, koliki je iznos amortizacije na kraju 2.g?
– Stopa amortizacije – 100/8 = 12,5%
12,5% * 120.000 = 15.000 za svaku godinu
Nakon 2 godine iznos je 30.000

Isprave analitičkog knjigovodstva plaća (5):
- ugovor o radu,
- rješenje o godišnjem odmoru,
- rješenje o plaćenom dopustu,
- rješenje o bolovanju,
- porezna kartica.

Nabrojati 5 analitičkih knjigovodstava:
- analitičko knjigovodstvo dugotrajne imovine,
- analitičko knjigovodstvo potraživanja,
- analitičko knjigovodstvo obveza,
- analitičko knjigovodstvo zaliha,
- analitičko knjigovodstvo troškova.

Pomoćne knjige:
- knjiga dionica
- knjiga blagajne
- knjiga čekova, mjenica i virmana
- knjiga inventara

Poslovni prihodi:
- prihodi od prodaje robe i usluga
- prihodi od donacije i dotacije
- subvencije
- regresa
- prihodi od najmova

Rashodi od poslovnih aktivnosti:
- troškovi prodanih proizvoda i usluga
- nabavna vrijednost prodajne robe
- manjkovi
- otpisi

Temeljni kapital se sastoji od:
- glavnica – upisana i uplaćena
- glavnica – upisana i neuplaćena
- trajni ulozi
- premije na emitirane dionice

Povezati materijalna/nematerijalna/financijska imovina/potraživanja

Revalorizacija – odgovor u 2 pitanja na zaokruživanje

Koja metoda obračuna zaliha je zadana tablicom - FIFO
#18šarapova on 13.05.13 21:04

avatar

#19nada4 on 11.06.13 18:36


Guest
kakav je ispit?

#20višnja on 11.06.13 18:37


Guest
na konzultacijama mi je rečeno da je na zaokruživanje, a literaturu je moguće pronaći na stranici od prof. Mijoča ... prezentacije

#21ivona8 on 12.06.13 15:27


Guest
* izvješće o novčanom tijeku, * 5 grupa knjigovodstvenih isprava na temelju kojih se knjiži u analitičkom knj. dobavljača, * na koji način se utvrđuju vrijednosti bilančnih pozicija, * račun dobiti i gubitka, * MRS II nešto o zalihama, * kod određivanja vrij. imovine koristi se?, * strukturu poduzeća čine..?, * procjenjivanje vrijednosti bil. pozicija vrši se pomoću kojih metoda?, * propisani cenzus za uključivanje u sustav PDV-a iznosi?, * dug. obv. koje se ne iskazuju na strani pasive u bilanci, * nabroji knjigovodstvene isprave, * povezivanje onih promjena, ne sjećam se sad kojih, a nemam knjigu ...* zalihe i način obračuna, uglavnom, tako nešto

#22Katarina114 on 25.02.14 10:30

avatar
Da li netko može stavljati obavijesti nakon predavanja da mogu pratiti što se događa na kolegiju jer nisam u mogućnosti dolaziti u Os...
Unaprijed hvala:)

#23Bigy_5 on 28.02.14 22:31

avatar
Stavit će novije prezentacije na stranicu, a kad bude još šta novog budem napisala.
Za sada nije ništa konkretnije rečeno, meni su dobra predavanja. Grin
Je da je malo rano, al o.k. je Grin

#24Katarina114 on 05.03.14 14:40

avatar
Ma puno hvala:))))

#25Bigy_5 on 06.03.14 13:54

avatar
Za izlazak na predrok, mora se napraviti seminar, i redovni i izvanredni. Ako se ide na ispit ne treba. Sutra će podijeliti teme.
Takvu informaciju imam, nisam bila u pon.

#26Sponsored content