#51Phoebe on 13.11.12 1:20

avatar
Usmeni nakon položenih kolokvija? Kolege, imate li saznanja što očekivati. Pitanja o radovima/seminar ili iz literature? Kakva je prolaznost na usmenom odnosno ruši li puno? Ako sam dobro shvatila taj usmeni je na redovnim rokovima u drugom mjesecu, a prije toga moramo predati radove?
O: Nisam bio na usmenom, ali znam da je, kada je pristupni rad bio seminar, pitala iz seminara, a kada je pristupni rad bio praktikum, pitala je iz praktikuma.

Dobro šta je onda ove godine pristupni rad - koja vam je tema?
O: Za pristupni rad smo sami odabirali teme koje je asistent morao odobriti, a ovo drugo sto spominjes je 1. radni zadatak i tema je ''Gospodarstvo Republike Hrvatske u okružju Europske Unije''

#52mala_studentica_20 on 13.11.12 17:00

avatar
Kakvi glavni trendovi informacija, odakle je to?
O: Glavni trendovi u informacijama - mislim da se to to nalazi u 1 ili 2 poglavlju iz njenog e-udžbenika.....

Odg na vrste poslovnog upravljanja?
O: Pa ne znam meni je na 20.str. 2.poglavlja podnaslov "Informacijske tehnologije i strategija poslovanja " i malo ispod piše mi 6 ključnih trendova... a vrste poslovnog upravljanja je u 1.poglavlju na 4.str. upravljanje složenim poslovnim sutavom...

Jel zna netko odg na ova 2 pitanja: inf.sustav upravljanja ljudskim resursima i inf podsustav analize i planiranja poslovanja?
O: str 78 i str 63

Moze li mi netko reci gdje se nalaze odg na sljedeca pitanja: ustroj informacijskog sustava proizvodnje,odnos informacije i menadzmenta i 3 temeljna tipa odluke?
O: Ustroj ....103 str. 4 poglavlje, odnos inf i men...2.str. 1 lekcija e- udž. 3 tipa odluke su ti u 1 lekciji.

Gdje se nalazi odg na pitanje informacija kao roba?
O: Informacija kao roba je u e udžbeniku, 27. str. Piše informacija kao resurs

U kojem poglavlju u e-udžbeniku se spominje informacija kao resurs?
O: U prvom.

Koji su to sofisticirani oblici prodaje jel netko našao?
O: Sofisticirani oblici prodaje 119 str. 4.poglavlje

#53mala_studentica_20 on 13.11.12 17:26

avatar
Prvi kolokvij:
žuti: inf sustav upravljanja ljudskim resursima, inf.podsustav analize i planiranje poslovanja, koncept B.I, razine upravljanja složenim poslovnim sustavom, način utvrđivanja vizije

crveni: poslovni proces?, misija prema kotleru, odnos mngm i informacije, moderne tehnologije, projektini sustav, glavni trendovi u informac. tehnologiji

zeleni:zašto su inf kao roba, vremensko određenje odluka, upravljanje znanjem i ljudskim resursima, organizacijska struktura i zašto je bitno imati dobro postavljene ciljeve

Metode projektiranja PIS-a, kriteriji postavljanja ciljeva, ekspertni sustavi, sofisticirana prodaja, ustroj informacijskog sustava proizvodnje

Drugi kolokvij:
emocionalno ineligentan menadžer
makroprepreke u komunikaciji
serijski prijenos
percepcija
obilježja glasina

mikroprepreke , sadržajne teorije, procesne teorije, materijalni i nematerijalni poticaji,
grupa vs. pojedinac, organizacijska komunikacija, poticanje organizacijske komunikacije, potreba za pripadanjem.

#54Phoebe on 13.11.12 18:18

avatar
Koncept poslovne inteligencije?
O: Govori da inteligentno poslovanje pociva na informacijama koje se transformiraju u znanje, a ono u profit, temelji se na skladnom funkcioniranju pojedinih dijelova inf. sustava.

#55Phoebe on 13.11.12 19:14

avatar
Ustroj inf. sustava proizvodnje?

O: USTROJ IPS PROIZVODNJE- 1.PLANIRANJE I PRIPREMA PROIZVODNJE kako bi se proiz. proces odvijao nesmetano i bez zastoja. * planiranje rasporeda proiz. procesa: - izrada glavnog plana proiz. (planaranje proiz. guranjem) -signal s trzista (planiranjem proiz. povlačenjem) -kombinacija oba 2.UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM *upravljanje zalihama u proiz.-zalihe sirovina-poluproizvoda -gotovih priz. *upravljanje proiz. procesima 3.UPRAVLJANJE KVALITETOM I RAZVOJEM PROIZVODA *potrebe, interpretacija potreba, specifikacije, proizvodnja/proizvod

#56Admin on 13.11.12 21:36

avatar
1. kolokvij 2012. nisu svi ovdje, copy paste većina iz e-knjige

1) Način utvrđivanja vizije
Vizija (lat. visio – pojama, prikaz, misao) označava sliku budućeg stanja poduzeća, poželjne budućnosti koja je realna i privlačna.
Prema Collinsu i Porrasu postoje tri metode za utvrđivanje osnovnih vrijednosti:
Samoispitivanje – predstavlja metodu po kojoj poduzeće ispituje samo sebe. Poduzeće mora i identificirati svoje vrijednosti i pronaći tržište koje će prihvatiti njegov proizvod bez promjena osnovnih vrijednosti. Sastavljanje „Mars“ grupe – top menadžment sastavlja grupu od pet do sedam ljudi, to su ljudi koji su najvjernije usvojili osnovne vrijednosti poduzeća te imaju najviši stupanj stručnosti. Samoispitivanje zaposlenih pojedinačno – ispituju se pojedinci u poduzeću kako bi se dobio uvid u njihovu odanost osnovnim vrijednostima. Navedene tri metode pomažu definiranju zajedničke vizije kako bi ju spoznali svi zaposleni. To je garancija da će zaposlenici težiti njenom ostvarenju.

2) Koncept poslovne inteligencije
Poslovna inteligencija (eng. Business Intelligence, BI) je skup metodologija i koncepata za prikupljanje, analizu i distribuciju informacija uz pomoć različitih softverskih alata. U hrvatskom jeziku pojmam poslovne inteligencije može se još odnositi na sposobnost shvaćanja i brzog snalaženja neke tvrtke u novim uvjetima poslovanja. Poslovna inteligencija je jedna od tehnika poslovnog izvještavanja, koja omogućuje pronalaženje informacija potrebnih za lakše i točnije donošenje poslovnih odluka. Neke od metoda poslovne inteligencije uključuju rudarenje podataka (Data Mining), skladištenje podataka (Data Warehousing) i OLAP mrežnu analitičku obradu podataka.

3) Informacijski podsustav upravljanja ljudskim resursima
Organiziranjem su dodijeljene uloge i zadaci pojedincima koji trebaju ostvariti ciljeve poslovanja, a upravljanjem ljudskim potencijalima te se uloge dodjeljuju konkretnim ljudima za koje se očekuje da će ih najbolje izvršiti. Realizaciju ove funkcije omogućuje prepoznavanje raspoloživih kadrova, zapošljavanje novih kadrova, selekcija i profesionalna orijentacija, unaprjeđenja, planiranja karijere, razvoj i poticanje kreativnosti pojedinaca, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.

4) Informacijski podsustav analize i planiranja poslovanja


5) Vrste poslovnog upravljanja
Upravljanje poslovnim sustavom
Upravljanje složenim poslovnim sustavom obavlja se na više razina, s različitim ciljevima,
sredstvima i informacijskim potrebama, a to su: Operativno upravljanje je najniža razina menadžmenta koje se bavi organiziranjem i nadgledanjem svakodnevnih poslovnih aktivnosti u skladu s odlikama viših razina menadžmenta.
Taktičko upravljanje je srednja razina menadžmenta, koje se bavi srednjoročnim problemima upravljanja, kao što je alokacija raspoloživih resursa radi što efikasnijeg ostvarivanja srednjoročnih ciljeva, a u skladu sa strateškim ciljevima poslovnog sustava.
Strateško upravljanje je najviša razina menadžmenta koje donosi najvažnije, u pravilu
dugoročne poslovne odluke koje određuju sudbinu poslovnog sustava, a odnose se na
ključne poslovne funkcije ovisno o djelatnosti poslovnog sustava.

6) Ustroj informacijskog sustava proizvodnje
IPS PROIZVODNJE- 1.PLANIRANJE I PRIPREMA PROIZVODNJE kako bi se proiz. proces odvijao nesmetano i bez zastoja. * planiranje rasporeda proiz. procesa: - izrada glavnog plana proiz. (planaranje proiz. guranjem) -signal s trzista (planiranjem proiz. povlačenjem) -kombinacija oba 2.UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM *upravljanje zalihama u proiz.-zalihe sirovina-poluproizvoda -gotovih priz. *upravljanje proiz. procesima 3.UPRAVLJANJE KVALITETOM I RAZVOJEM PROIZVODA *potrebe, interpretacija potreba, specifikacije, proizvodnja/proizvod


7) Metode projektorianja PIS-a
U projektiranju i izgradnji poslovnih informacijskih sustava postoje dvije metode:
1. metoda improvizacije- izgradnja sustava funkciju po funkciju, proces po proces, aplikaciju po aplikaciju, bez plana cjelovitog informacijskog sustava
2. sustavni pristup- izgradnja sustava korak po korak, funkciju po funkciju, u skladu s prioritetima, ali prema unaprijed zamišljenoj slici cjeline

8) Kriteriji postavljanja ciljeva PIS-a
Kriterij 5C
1. Clearly started – ciljevi moraju biti svima jasni;
2. Consistent with other objective – prilikom postavljanja svakog cilja moramo voditi
računa da on bude sukladan sa drugim ciljevima kako bi se ostvarila međusobna
povezanost;
3. Checkable – preferably meazurable – svaki cilj mora biti mjerljiv kako bi se moglo
kontrolirati njegovo izvršenje;
4. Challenging – ciljevi trebaju biti izazovni (ali ne i nedostižni) kako bi bili
motivirajući;
5. Carry – outable (achievable) – ciljevi trebaju biti ostvarivi kako bi imali smisla.
SMART kriterij
1. Specific – ciljevi moraju izražavati točno ono što se želi ostvariti;
2. Meazurable – ciljevi moraju biti mjerljivi;
3. Action – oriented – moraju biti prihvaćeni od strane onih koji participiraju;
4. Realistic – moraju biti dostižni i ostvarivi;
5. Time limited – ciljevi moraju biti vremenski određeni.6

9) Ekspertni sustavi
ekspertni sustavi i sustavi za potporu odlučivanju (DSS) – omogućavaju da veći broj ljudi lakše obavlja posao za koji je prije bilo potrebno znanje eksperta, te sposobnost donošenja relevantnih odluka

10) Sofisticirana prodaja za prodaju

11) Poslovni procesi

12) Odnos informacije i menadžmenta


13) Misija prema Kotleru
Misija označava
osnovnu funkciju ili zadatak poduzeća.
Prema Kotleru sadržaj misije sačinjavaju pet elemenata:
1. Razvoj poduzeća – misija izvire iz tradicije poduzeća, kao primjer poduzeće koje se bavilo hranom teško će uspjeti ako se odjednom preorjentira na prodaju elektroničkih dijelova.
2. Tekuće preferencije menadžmenta i vlasnika – menadžment i vlasnik uvijek imaju neku svoju osobnu viziju i ciljeve koje se uvelike odražavaju na misiju poduzeća.
3. Okolina u kojoj egzistira poduzeće – poduzeće treba svoju misiju definirati u skladu sa prilikama i prijetnjama iz okoline.
4. Sredstva kojima raspolaže poduzeće – misija se mora definirati u skladu sa određenim sredstvima koja omogućavaju njeno obavljanje. Definiranje misije mora biti realno
postavljeno sa mogućnostima poduzeća.
5. Specifično osposobljenost poduzeća – misija mora biti u skladu s onime što možemo
najbolje ponuditi u odnosu na druge

14) Informacija kao resurs
Informacija se bitno razlikuje od materije i energije. Informacija kao resurs ima specifična obilježja. Može se koristiti višekratno od raznih korisnika, a za obavljanje informacijskih usluga troši se malo materije ili energije. Informacije su jedan od temelja funkcioniranja živih bića i živoga svijeta u cjelini. Kako se razvija ljudsko znanje, šire ljudske aktivnosti, povećavaju interesi, rastu potrebe, tako se povećava broj informacija. Informacija se ne troši korištenjem, niti se smanjuje raspodjelom.
U posljednjih 40- tak godina informacija je postala ravnopravni šesti organizacijski resurs uz onih pet tradicionalnih: ljude, strojeve, novac, materijale i menadžmant. Značenje informacije kao informacijski resurs svakim danom sve više raste. Jedna od definicija kaže: "Informacija je podatak obrađen u obliku koji je smislen njezinom primatelju i koji ima stvarnu ili percipiranu vrijednost za njegove sadašnje i buduće odluke i akcije.

15) Direktne koristi od dobro postavljenih ciljeva
Procjena i kontrola preformansi, usmjerenost na odluke i napore, proces planiranja, motiviranje ljudi i stimuliranje učinaka

#57Admin on 13.11.12 21:40

avatar
Jel netko ima pojma na što se odnosi pitanje org struktura?
O: Org struktura u poduzeću

Jel to pitanje Organizacijska struktura u poduzeću isto bilo u kolokviju?
O: Pa koliko sam vidjela nije bilo ali taj pojam što si napisala odnosi se na tu strukturu.

#58Phoebe on 14.11.12 0:27

avatar
Neki pričaju kako prof. na ponavljačkom kolokviju nekima dala točan broj bodova za prolaz. Dakle, ako nekome je falilo 4 boda za 2, dala mu je 4 boda. Bitno je da odgovorite na sva pitanja. Samo nemojte previše fantazirati.

#59kraljica on 14.11.12 14:12

avatar
Pitanja iz 1. popravnog kolokvija:
1. Načela izgradnje PIS-a
2. Životni ciklus PIS-a
3. Ustroj IPS-a upravljanja trajnom imovinom
4. Upravljanje talentima i razvoj ljud. resursi
5. Ciklusi kvalitete
6. Mngm ljudskih resursa
7. Upravljanje trajnom materijalnom imovinom
8. Kako poduzeća love mlade talente

#60Phoebe on 15.11.12 15:12

avatar
Da li su bila ista pitanja koja su bila sa 1 i 2 kolokvija za ponavljački?

O: Nisu Frown/Sad

#61kraljica on 17.11.12 21:14

avatar
Rezultati iz ponavljačkog kolokvija će biti u ponedjeljak ili utorak.

#62Phoebe on 20.11.12 14:18

avatar
Postovani\e, rezultati dodatnog kolokvija iz kolegija PIS ce biti objavljeni u petak.
Nazalost zbog iznenadne smrti prof.dr.sc. Stipana Penavina odgodjena je objava rezultata.

#63dijana90 on 22.11.12 13:41

avatar
Rezultati iz popravnog kolokvija

#64kraljica on 24.11.12 4:51

avatar
U drugom mjesecu 2013. je usmeni i upis ocjene ako se prođe. Rekla je da će pitati jedno opće, jedno iz seminara i jedno iz predavanja. No, netko je rekao da pita samo o seminaru. Možeš čak i pasti, ali ocjena iz pismenog vrijedi godinu dana. Dakle, opet možeš ići na usmeni.

#65marisol on 25.11.12 17:05

avatar
Klikni: LINK

Jerko Glavaš: Daljnje upute za konačnu realizaciju navedenih kolegija će biti navedene na našim web stranicama LINK (mogućnost realizacije ispita za studente/ice koji imaju pravo prijave ispita prije ispitnog roka u mjesecu veljači 2013.g.).

Studenti/ce koji ispit mogu prijaviti ispit prvi puta u mjesecu veljači 2013.godine trebaju to učiniti, te će na našim web stranicama biti objavljen termin usmenog dijela ispita u sklopu roka koji je prijavljen od strane studenta.

Obveze studenata koje treba realizirati prije usmenog dijela ispita:
odobren i potpisan Pristupni rad i Radni zadatak

#66Phoebe on 26.11.12 18:58

avatar
@kraljica wrote:Pitanja iz 1. popravnog kolokvija:
1. Načela izgradnje PIS-a
2. Životni ciklus PIS-a
3. Ustroj IPS-a upravljanja trajnom imovinom
4. Upravljanje talentima i razvoj ljud. resursi
5. Ciklusi kvalitete
6. Mngm ljudskih resursa
7. Upravljanje trajnom materijalnom imovinom
8. Kako poduzeća love mlade talente

neformalna komunikacija, emocionalna ineligencija, faze pregovaranja, alderferova teorija potreba

#67marisol on 27.11.12 5:56

avatar
Studenti/ce koji žele izaći na usmeni dio ispita iz navedenog kolegija trebaju se prijaviti kolegi demonstratoru Marku Weberu na e-mail: weberm@outlook.com , koji će sastaviti listu potencijalnih kandidata za usmeni dio ispita (studenti trebaju prijaviti ispit za 03.12.2012.), te će se prema listi objaviti termini usmenog ispita. Studenti moraju imati sve izvršene i potvrđene obveze za pristup usmenom dijelu ispita.

E-mail treba nasloviti kako slijedi: Prijava za usmeni dio ispita putem kolokvija – PIS
Također je u prijavi potrebno navesti i temu Pristupnog rada.

P: Mi koji smo kolokvirali moramo ili možemo prijaviti za taj rok ili možemo za veljaču prijaviti?
O: Bit će još rokova. Ako ste napravili pristupni rad (gosp. hr u eu ) i onaj seminar onda prijavite za taj rok. Ako ne čekate sljedeći rok.

#68eternal_student on 27.11.12 12:11


recimo ako položimo ispit i padnemo da li nam pismeni vrijedi ili ne?

#69dijana90 on 02.12.12 15:32

avatar
Onaj seminar koji smo uzeli sami neku temu - koliko stranica taj seminar treba biti?

O: Ukoliko pišeš sam seminar, onda mora imati 10 str. Ukoliko dvoje piše onda 15 str.

#70dijana90 on 03.12.12 22:16

avatar
Vrste poslovnog informacijskog sustava, pragmatički aspekt informacije, ekspertni sustavi,uloga bussines inteligenca u poslovanju, poticanje inovacija i europsko društvo znanja-kritički osvrt, porterov model lanca vrijednosti, upravljanje vs. rukovođenje.

#71a-ljubic on 28.12.12 15:10


Moze li mi netko reci sta odgovorit na pitanje poticanje inovacija i europsko drustvo znanja

#72ana90 on 02.01.13 12:05


@a-ljubic wrote:Moze li mi netko reci sta odgovorit na pitanje poticanje inovacija i europsko drustvo znanja

to je pitanje iz praktikuma...

#73a-ljubic on 02.01.13 12:38


Jel mi mozes molim te napisat odg jer nemam praktikum

#74ana90 on 04.01.13 14:43


@ana90 wrote:
@a-ljubic wrote:Moze li mi netko reci sta odgovorit na pitanje poticanje inovacija i europsko drustvo znanja

to je pitanje iz praktikuma...

zna netko treba li napravit radni i pristupni rad,
ako imamo izvrsene sve obveze prijasnje godine?
idem na ispit...

#75ana90 on 06.01.13 15:35


@ana90 wrote:
@ana90 wrote:
@a-ljubic wrote:Moze li mi netko reci sta odgovorit na pitanje poticanje inovacija i europsko drustvo znanja

to je pitanje iz praktikuma...

zna netko treba li napravit radni i pristupni rad,
ako imamo izvrsene sve obveze prijasnje godine?
idem na ispit...

ak' je netko bio na ispitu iz medunarodne ekonomije zadnji rok, mogu pitanja?
hvala...

#76Sponsored content